Close

TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA EN LÍNIA

 

 

Els presents termes i condicions d'ús (els "Termes i Condicions") s'aplicaran a tots els usos del Servei i la Plataforma Online, tal com es defineixen més endavant. Llegiu atentament els presents Termes i Condicions per conèixer, com a Usuari, els seus drets i obligacions en utilitzar el Servei. Podeu descarregar i imprimir aquest document.

 

1 Definicions i nomenclatura

En els presents Termes i Condicions, els següents termes tenen el significat que es recull a continuació:

 

1.1 Adjudicació:

El fet completament automatitzat enviat al comprador que ha fet la Puja més alta i que, per tant, ha comprat el Lot. Encara que encara no aquest liquidat.

 

1.2 Artsvalua:

La societat limitada que intervé com a mediadora i gestora de serveis, Artsvalua SL. domiciliada al C / Comte Urgell nº 240 3º Pis D,   08036 de Barcelona, (Auditia) i inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tom 42.922, foli 135, full B419265, inscripció 1 i amb CIF: B-65.681.777

 

1.3 Comissió del comprador:

El percentatge del Preu de Compra, que hagi estat comunicat per Artsvalua a través de la Plataforma Online, que el comprador haurà de pagar a Artsvalua per la utilització del servei després de l'Adjudicació, incloent-hi els impostos corresponents IVA.

 

1.4 Comissió del Venedor:

El percentatge del Preu de Compra, comunicat per Artsvalua a la Plataforma Online, que el Venedor haurà de pagar a Artsvalua per la utilització del servei.

Aquesta Comissió del Venedor, incrementada amb l'IVA i neta de qualsevol impost (com ara retencions fiscals), taxes i gravàmens que puguin reportar, serà deduïda del pagament del Preu de Compra.

 

1.5 Client comprador:

L'Usuari que, a través de la Plataforma Online, celebra un Contracte de Compravenda amb un Venedor.

 

1.6 Client consumidor:

Un Usuari que sigui una persona física i que utilitzi el Servei, o que com a comprador, celebri un Contracte de Compravenda amb fins aliens a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

 

1.7 Contracte de Compravenda:

El contracte de compravenda celebrat a través de la Plataforma Online entre el Venedor, d'una banda, i el comprador, per altra banda, en relació amb un Lot determinat.

 

1.8 Compte:

La secció personal a la Plataforma Online amb les dades personals i d'una altra índole, que l'Usuari òmpliga o s'obtinguin de la (es) compte (s) de xarxes socials de l'Usuari, configurats per l'Usuari a registrar-se al servei i gestionats per l'Usuari.

 

1.9 Drets de Propietat Intel·lectual:

Tots els drets de propietat intel·lectual i drets associats, com a drets d'autor, drets de marca registrada, drets de patents, drets de disseny, drets de denominació comercial, drets de bases de dades i drets afins, així com drets sobre saber fer i resultats comparables a una invenció patentable ( "eenlijnsprestaties").

 

1.10 Informació:

Tot el material i tota la informació publicats per Artsvalua a la Plataforma Online, o accessibles a través de la Plataforma Online. La Informació no inclou el Material de l'Usuari.

 

1.11 IVA:

Impost sobre el valor afegit, en el sentit de la Directiva 2006/112 / CE del Consell, del 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit i altres impostos de naturalesa similar.

 

1.12 Lot:

Un o més béns o serveis oferts a la venda per un Venedor a la Plataforma Online.

 

1.13 Material de l'Usuari:

Informació a la Plataforma Online subministrada per Usuaris o feta accessible o publicada a través de la Plataforma Online pels usuaris, incloent sense limitació, Lots, descripcions de lots, fotografies, especificacions, opinions, anuncis publicitaris, missatges, ofertes i / o anuncis .

 

Pagament del dret de participació en beneficis: el pagament en concepte del dret de participació en beneficis segons el descrit en l'Article 16 dels presents Termes i Condicions.

 

1.14 Plataforma Online:

L'entorn digital de Artsvalua que permet als usuaris l'accés al servei, utilitzant el programari dissenyat per PrestaShop i ofert per Artsvalua, al qual es pot accedir mitjançant internet a, entre altres, les pàgines web a través d'www.Artsvalua.com, www.Artsvalua.es, www.Artsvalua.net, i en altres dominis de primer nivell registrats per o en nom de Artsvalua sl, inclosos tots els subdominis i les pàgines auxiliars dels mateixos, així com les versions mòbils d'aquestes pàgines web, així com tots els programes i aplicacions (mòbils) a través dels quals es pot utilitzar el servei, inclosos dispositius mòbils, com smartphones i tablets.

 

1.15 Preu de compra:

L'import de la Puja més alta, que el comprador haurà de pagar al Venedor.

 

1.16 Preu de Reserva:

El preu mínim ocult que el Venedor ha indicat que desitja rebre per la seva Lot.

 

1.17 Proveïdors de Serveis Externs:

Un tercer, no afiliat a Artsvalua, que posa a la seva disposició certs productes, serveis, aplicacions o pàgines web a través de la nostra Plataforma Online, com ara, però no limitats a, serveis de pagament o d'enviament. El seu ús d'aquests productes, serveis, aplicacions o pàgines web es regirà per i estarà subjecte als termes i condicions ia les polítiques de privacitat del Proveïdor de Serveis Externs.

 

1.18 Puja:

L'import pel que licita un Usuari per un Lot, incloent l'IVA i taxes degudes pel Venedor, si és aplicable, exclosa la comissió del comprador.

 

1.19 Servei:

Els serveis que Artsvalua ofereix a través de la Plataforma Online, que es donen a conèixer i es descriuen en la Plataforma Online i en els presents Termes i Condicions, inclòs el servei que els Venedors poden utilitzar per vendre Lots mitjançant una subhasta en línia, i els serveis addicionals relacionats. Per a qualsevol servei addicional relacionat, com els serveis de pagament, proporcionats a través de la Plataforma Online, Artsvalua pot fer ús de Proveïdors de Serveis Externs. Vostè pot informar-se sobre l'ús d'aquests Proveïdors de Serveis Externs en qualsevol moment quan utilitzi el nostre servei.

 

1.20 Subhasta Online:

La subhasta online per caducitat de temps, dels Lots per part de Venedors en la Plataforma Online.

 

1.21 Usuari

Tota persona física o jurídica que creu un Compte, utilitzeu el Servei o participi en la Plataforma Online sense registrar-se.

 

1.22 Venedor:

L'Usuari que ofereix a la venda un o més Lots a la Plataforma Online.

 

1.23 Venedor Professional:

L'Usuari que utilitza el servei per vendre Lots en relació amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió i que ha proporcionat a Artsvalua sl un número d'identificació de l'IVA vàlid o si el Venedor no té un número d'identificació de l'IVA, una prova alternativa que fa servir el Servei per vendre Lots en relació amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Un logotip "Empresa" apareixerà al costat del nom d'usuari per als Lots oferts per Venedors Professionals.

 

2 Aplicabilitat i modificacions dels Termes i Condicions

2.1   Els Termes i Condicions s'aplicaran a qualsevol ús del servei o la Plataforma Online. En utilitzar el Servei, visitar la Plataforma Online i / o acceptar aquests Termes i Condicions en crear un Compte, l'Usuari accepta els presents Termes i Condicions. S'exclou l'aplicabilitat de qualssevol altres termes i condicions generals.

 

2.2   La versió en espanyol dels presents Termes i Condicions és la versió original, i totes les altres versions són meres traduccions: en cas de contradicció entre les estipulacions de les diferents versions lingüístiques dels presents Termes i Condicions, prevaldrà la versió en Espanyol. Tots els termes i conceptes (legals) utilitzats en aquests Termes i Condicions seran, però, interpretats d'acord amb la legislació espanyola, i en concret tribunals de Barcelona.

 

2.3 Artsvalua tindrà dret en qualsevol moment a modificar o complementar els presents Termes i Condicions mitjançant la publicació dels Termes i Condicions modificats en la nostra Plataforma Online. L'última versió actualitzada dels Termes i Condicions podrà trobar-se a la Plataforma Online. En cas que qualsevol modificació o addició afecti els drets o obligacions dels Usuaris en un grau significatiu, Artsvalua d'informar als Usuaris mitjançant un correu electrònic o notificarà als Usuaris dels canvis durant el seu ús del Servei.

 

2.4   Si l'Usuari continua utilitzant el Servei després de la modificació o les addicions dels Termes i Condicions, comportarà que l'Usuari accepta irrevocablement els Termes i Condicions modificats o complementats. Si l'Usuari no està d'acord amb els Termes i Condicions modificats o complementats, la seva única opció serà deixar d'utilitzar el servei i eliminar el seu Compte.

 

3 General

3.1   L'Usuari accepta que el Servei i la Plataforma Online només inclouen la funcionalitat i altres propietats tal com els trobi l'usuari en el moment d'ús ( "tal com s'ofereix"). exclou específicament garanties, compromisos i indemnitzacions expressos i implícits de qualsevol naturalesa, incloent sense limitació, garanties, compromisos i indemnitzacions en relació amb la qualitat, seguretat, legitimitat, integritat i correcció del Servei, excepte indicació expressa i impresa així com si utilitza alguns dels nostres serveis de taxació i valoració justificat amb la factura corresponent.

 

3.2 L'Usuari accepta que les funcionalitats del servei i la Plataforma Online poden ser objecte de modificacions.

 

3.3   Els Venedors ofereixen Lots a la Plataforma Online i els Usuaris compren directament aquests Lots dels Venedors. Artsvalua té en aquest punt un paper únicament facilitador i de suport oferint una Plataforma Online i serveis addicionals. Artsvalua no té cap control o responsabilitat sobre la qualitat, seguretat, legalitat o correcció dels Lots oferts o la capacitat dels Venedors per posar Lots a la venda, ni la capacitat o possibilitat dels Compradors per comprar Lots.

 

3.4   L'Usuari reconeix i accepta les circumstàncies particulars que poden concórrer en una subhasta a internet i les incidències (tècniques) que es poden produir en la mateixa. Com per exemple, encara que no exclusivament, la impossibilitat d'accés (complet) a la Plataforma Online, no poder presentar una Puja o no poder presentar-la a temps, mal funcionament o fallades en la Plataforma Online o en el maquinari subjacent, les connexions de xarxa o el programari. També les operacions de manteniment de la Plataforma Online o del sistema subjacent poden impedir l'accés (il·limitat) o la presentació (temporalment) d'una Puja. Artsvalua no assumeix cap responsabilitat pels danys que pateixi l'Usuari com a conseqüència d'aquestes incidències (tècniques).

 

3.5 L'Usuari reconeix i accepta que algunes estipulacions dels presents Termes i Condicions, per la naturalesa d'alguns Lots, no s'aplicaran (plenament) als mateixos, com l'obligació d'enviar els Lots embalats adequadament en el cas d'una subhasta d'un nom de domini. En aquests casos, les estipulacions dels presents Termes i Condicions s'interpretaran raonablement de tal manera que siguin aplicables al Contracte de Compravenda corresponent o al Lot corresponent, respectant en la mesura del possible el contingut, la finalitat i l'esperit d'aquestes estipulacions de els presents Termes i Condicions.

 

3.6   Podran aplicar-se a (la compra i / o venda de) alguns Lots normes diferents, modificades o addicionals, a les establertes en els presents Termes i Condicions. Aquestes normes s'han d'indicar en la mesura del possible en el Lot corresponent a la Plataforma Online.

 

3.7   Sense perjudici de qualsevol altra estipulació en els presents Termes i Condicions, l'Usuari reconeix i accepta que els Lots pertanyen en propietat al Venedor i no a Artsvalua. Entre Artsvalua i el comprador no se celebrarà cap contracte de compravenda i Artsvalua no transmetrà el dret de propietat del Venedor al comprador.

 

3.8   Per garantir els seus propis drets i els d'altres Usuaris, per exemple, en el cas de l'incompliment d'aquests Termes per part d'un Usuari, Artsvalua podrà en tot moment, la seva única elecció, suspendre el pagament de tots els imports dels Usuaris corresponents , per compensar qualsevol (futura) reclamació que Artsvalua pugui tenir, i, si cal, i congelar els crèdits que poguessin existir d'aquests Usuaris. Pel que fa a la suspensió de pagaments, compensacions de reclamacions o congelació de crèdits, aquests casos estan regulats per una llei obligatòria (al consum), de manera que Artsvalua només pot fer-ho d'acord amb aquesta llei obligatòria.

 

4 Inscripció per al Servei

4.1   Per poder realitzar un ús òptim del Servei, l'Usuari haurà de crear un compte de la forma descrita a la Plataforma Online. L'Usuari garantirà a Artsvalua que la informació que proporciona als Artsvalua en crear el seu Compte és completa, veraç i actualitzada. Durant la inscripció, l'Usuari haurà de proporcionar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals podrà accedir al Compte.

 

4.2   Els Venedors que siguin Venedors Professionals, hauran d'identificar com a tals en crear el seu compte. L'Usuari accepta que als efectes de l'ús que realitzi a través de tal Compte serà considerat com Venedor Professional. Artsvalua podrà modificar l'estat dels Comptes si considera que hi ha motius raonables per a això, com en el cas que un Venedor Professional no s'hagi registrat com a tal.

 

4.3   L'Usuari haurà de complir totes les lleis i regulacions fiscals i en aquest marc, en inscriure s'haurà de registrar en la qualitat correcta i facilitar les dades necessàries per a això com a empresa. L'Usuari serà plenament responsable de les conseqüències del subministrament d'informació incompleta o incorrecta en relació a la seva situació fiscal i exonera plenament a Artsvalua de totes les reclamacions de tercers, inclosa Hisenda, i de tots els danys i / o costos derivats de o relacionats amb això, podent Artsvalua repercutir aquestes reclamacions, danys i costos directament a l'Usuari.

 

4.4   No li estarà permès crear un Compte a nom d'una altra persona i / o proporcionar informació falsa. No li estarà permès registrar utilitzant comptes de tercers o permetre que tercers es registrin en nom de l'Usuari.

 

4.5   L'Usuari serà responsable personalment de mantenir en secret el nom d'usuari i contrasenya. Per tant, l'Usuari serà responsable de qualsevol ús que es faci del Servei utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya, i l'Usuari exonera a Artsvalua de qualsevol dany derivat de l'ús indegut o de l'ús del seu nom d'usuari i contrasenya. Artsvalua podrà assumir que és l'Usuari el que efectivament accedeix amb el nom d'usuari i la contrasenya de l'Usuari.

 

4.6   Quant arribi a coneixement de l'Usuari o tingui motius per sospitar que un nom d'usuari i / o contrasenya hagi arribat a mans de persones no autoritzades, l'Usuari haurà d'informar d'això a Artsvalua, sense perjudici de la seva obligació de prendre mesures immediatament, com modificar la seva contrasenya.

 

4.7   En principi, qualsevol persona podrà registrar-se en Artsvalua. Si l'Usuari té menys de 18 anys, necessitarà el consentiment del seu (s) representant (s) legal (és) (tutor o (un) els seus pares). En acceptar els presents Termes i Condicions, l'Usuari garanteix que té, en efecte, 18 anys d'edat, com a mínim, o que ha obtingut el consentiment del seu (s) representant (s) legal (és) per crear el seu compte.

 

4.8   Artsvalua es reserva el dret a modificar els procediments d'inscripció i accés, la contrasenya, el nom d'usuari i / o determinada Informació de l'Usuari, si ho considera necessari en interès de Artsvalua, tercers o del funcionament del Servei.

 

4.9   Artsvalua es reserva el dret de denegar als Usuaris el dret a registrar-se i participar en una Subhasta Online i / o de rescindir aquest dret de manera unilateral.

 

5 Oferiment de Lots

5.1   Per poder vendre Lots a través de la Plataforma Online, l'Usuari haurà d'especificar determinada informació al seu Compte, inclosa la seva adreça.

 

5.2 Segons l'atractiu, la raresa, els possibles guanys i la demanda esperada del tipus de Lots en qüestió, entre altres coses, es decidirà quina Lots són adequats per a la seva venda a través de la Plataforma Online. Els Lots poden ser rebutjats per a la subhasta sense la declaració de la raó per a tal a això.

 

5.3 En oferir Lots, el Venedor haurà de proporcionar informació clara i entenedora sobre el Lot ofert. Es tracta en qualsevol cas, encara que no exclusivament, dels següents materials i informació:

 • Una descripció correcta, completa i precisa del Lot ofert;
 • Informació sobre l'estat i la qualificació del Lot, per exemple si es tracta d'un bé subjecte al règim especial d'IVA;
 • Com a mínim, una (3) imatges precises;
 • Un Preu de Reserva quan procedeixi (la possibilitat de fixar un Preu de Reserva depèn del valor del Lot);
 • Una indicació de les despeses d'enviament reals;
 • L'existència i les condicions d'assistència al comprador després de la venda (si escau) i possibles garanties; i altres possibles condicions aplicables a l'oferta.

 

5.4   Artsvalua no serà responsable enfront d'altres Usuaris de la descripció dels Lots, inclosa la informació i les declaracions del Venedor esmentades a l'article 5.3. El Venedor accepta que Artsvalua podrà proposar o introduir modificacions i addicions a la descripció del Lot ofert. Es donarà la possibilitat al venedor de verificar la descripció abans que comenci la Subhasta Online, de manera que al fer ús d'aquesta possibilitat, garanteix que el Lot compleix la descripció i exonera a Artsvalua davant de qualsevol reclamació del comprador en relació amb l'incompliment de la mateixa.

 

5.5   El Venedor garanteix que és el propietari legítim o que està autoritzat a vendre els Lots que ofereix a la Plataforma Online, i que en oferir i vendre un Lot no està infringint cap llei o reglament, cap dret de tercers, incloent els drets de contracte i drets de Propietat Intel·lectual, que no està actuant de manera fraudulenta en general o que no està actuant de manera il·legítima i / o fraudulenta cap a tercers o Artsvalua. El Venedor indemnitza i eximeix Artsvalua de qualsevol reclamació presentada pel comprador o tercers respecte a la legalitat de la venda d'un Lot o relacionada amb qualsevol violació d'aquest article 5.5 i contra qualsevol dany i cost relacionats amb la mateixa. El Venedor també garanteix que l'oferiment i la venda del Lot és una transacció genuïna i autèntica. Més específicament, el Venedor garanteix que el Lot no s'ofereix com a part d'una transacció falsa que permeti a l'comprador i / o tercers transferir una quantitat i blanquejar els diners involucrat.

 

5.6   En alguns casos, Artsvalua indicarà estimacions de valor (automàtiques) de determinats Lots. Artsvalua no garanteix l'exactitud de les mateixes i no assumirà per tant cap responsabilitat en el cas que resulti que els Lots tenen un valor superior o inferior. Artsvalua podrà negar-se a incloure un Preu de Reserva per a un Lot determinat.

 

5.7   Artsvaluapodrá encarregar la traducció del text corresponent a un Lot perquè els Lots també es puguin oferir en altres països, utilitzant també programes de traducció. Artsvalua podrà, al vostre gust, dissoldre ( "ontbinden") el Contracte de Compravenda en nom d'un Usuari que s'hagi vist negativament afectat, de manera demostrable, per un error de traducció, si no es troba una altra solució amb l'Usuari. Tal és l'únic recurs de l'Usuari.

 

5.8 En cas que s'informi Artsvalua sobre una traducció incorrecta d'un Lot mentre aquest Lot encara estigui a subhasta, Artsvalua podrà, a la seva pròpia discreció, ajustar la descripció del Lot o retirar l'Lot de la Subhasta.

 

5.9   Els Articles 5.7 i 5.8 només seran aplicables en el cas que la descripció del lot hagi estat traduïda manualment per Artsvalua. Artsvalua no accepta responsabilitat de cap tipus, per qualsevol error en els textos com a resultat de traduccions automàtiques. La possibilitat que la descripció del lot sigui traduïda de manera automàtica es pot trobar a la pàgina de la descripció del lot.

 

5.10             Els Lots podran ser retirats pel Venedor fins al moment en què siguin publicats a la Plataforma Online i siguin visibles per altres Usuaris. A partir d'aquest moment, el Venedor no podrà modificar les condicions aplicables a l'oferta. Si a petició del Venedor es retira un Lot de la Subhasta Online contravenint el que disposa anteriorment, el Venedor serà plenament responsable dels danys soferts com a conseqüència d'això. Al primer requeriment de Artsvalua, el Venedor (abans de la possible retirada de l'Lot de la subhasta) proporcionarà documents, arxius o altres formes de proves dels fets declarats com la raó de la seva sol·licitud de retirada. Només després d'haver rebut proves suficients, Artsvalua podrà, a la seva discreció, consultar als licitadors més alts i retirar el lot de la subhasta.

 

5.11             Per a la compra (venda) de determinats Lots, com per exemple, encara que no exclusivament, productes del tabac, alcohol i armes (antigues), s'aplicaran altres condicions i requisits d'accés i / o d'edat (legal), els quals es comunicaran a la Plataforma Online. Els Usuaris estan obligats a complir-los.

 

5.12             Els Lots únicament s'oferiran pel Venedor en la Plataforma Online i, per tant, no es podran oferir a través d'altres canals de venda. El Venedor eliminarà els Lots d'altres pàgines web, incloses plataformes de subhastes, mercats online i (pròpies) botigues web.

 

6 Procediment de les Subhastes Online

6.1 Els Usuaris hauran de seguir totes les indicacions i instruccions raonables impartides per o en nom de Artsvalua respecte a una Subhasta Online. Si durant una Subhasta Online es produeix una situació no prevista en els presents Termes i Condicions i / o sorgeixen divergències entre Usuaris o es produeixen altres irregularitats, Artsvalua decidirà sobre l'assumpte.

 

6.2 Artsvalua podrà en tot moment, abans de, durant i després de la finalització d'una Subhasta Online, impedir temporalment o permanentment l'oferta de Lots per Usuaris i la licitació sobre Lots per Usuaris.

 

6.3 Per a determinades (categories de) Subhastes Online o Lots i / o per Licitacions a partir de determinats imports, Artsvalua podrà establir com a condició per a realitzar Licitacions que els Usuaris dipositin en Artsvalua l'import que fixi aquesta última o que proporcionin garanties d'una altra forma del compliment del pagament.

 

6.4 Es podrà participar en una Subhasta Online durant el temps especificat a la Plataforma Online. Durant aquest temps, els Usuaris podran utilitzar la funció "licitació automàtica", durant el qual es realitzaran licitacions de forma automàtica sense intervenció de l'usuari fins a un import màxim determinat fixat per l'Usuari. L'import mínim en què l'Usuari ha d'incrementar una Puja dependrà de la Puja més alta en aquest moment. Els increments mínims de les licitacions s'indicaran en la Plataforma Online.

 

6.5 En un futur serà possible licitar per Lots en diferents monedes si fos el cas: Les Licitacions es mostraran a la Plataforma Online, arrodonides en unitats senceres de monedes. Això pot afectar l'import dels increments mínims de les licitacions. Possiblement també el Preu de Compra s'arrodonirà en unitats senceres de monedes abans de ser pagat al Venedor. L'arrodoniment s'efectuarà automàticament cap amunt o cap avall en funció de determinats límits fixats prèviament.

 

6.6 A l'inici de cada Subhasta Online es fixessin els tipus de canvi aplicables a la venda dels Lots en la Subhasta Online corresponent, utilitzant el tipus de canvi aplicable en el moment de l'inici de la Subhasta Online. Això vol dir que cada Puja durant la Subhasta Online es realitzarà utilitzant el tipus de canvi fixat.

 

6.7 Els Venedors acceptessin que és possible que rebin un Preu de Compra inferior (o superior) en la seva pròpia moneda a què haurien rebut si s'hagués aplicat el tipus de canvi aplicable en el moment del tancament de la Subhasta Online o en el moment del pagament del Preu de Compra.

 

6.8 Cada Puja es considerarà efectuada per la persona a través de que la seva Compte es realitza la Puja. L'Usuari quedarà vinculat personalment en tot moment davant el Venedor per les Licitacions realitzades a través del seu Compte, fins i tot encara que un tercer faci Licitacions a través del seu compte.

 

6.9 El comprador reconeix i accepta que si s'ha fixat un Preu de Reserva pel Venedor, no conclourà cap Contracte de Compravenda si la Puja més alta és inferior a aquest Preu de Reserva.

 

6.10 Excepte en el cas que un usuari actuï com Consumidor i compri un Lot d'un Venedor Professional i no s'apliquin les excepcions al dret de desistiment esmentades en l'Article 8.12, i llevat de situacions específiques descrites en la Subhasta Online corresponent, la Puja efectuada serà incondicional i no podrà retirar-se, fins i tot encara l'Usuari utilitzi la funció de "licitació automàtica". L'Usuari no podrà al·legar errors tipogràfics o equivocacions un cop finalitzat el temps de la subhasta.

 

6.11 El Venedor no pot fer Licitacions sobre Lots que el mateix Venedor hagi ofert i / o encarregar a tercers realitzar Licitacions.

 

6.12 El Contracte de Compravenda es formalitzarà com a conseqüència de l'Adjudicació automàtica. Artsvalua no serà part de cap Contracte de Compravenda. Excepte en cas de titularitat del Lot subhastat. (Vehicles clàssics).

 

6.13 A la Plataforma Online i / o en els missatges (de correu electrònic) de Artsvalua es poden indicar condicions addicionals aplicables a l'oferta de Lots i / oa la realització d'Licitacions.

 

7 Normes per Venedors Professionals

7.1 El Venedor estarà obligat a declarar la veritat sobre la seva condició o no de professional en la qual ofereix els Lots. Si el Venedor no actua a títol professional, haurà de registrar-se com "Venedor". Els Venedors Professionals s'hauran de registrar com "Empresa" i proporcionar Artsvalua un número d'identificació de l'IVA vàlid o, en el cas que el Venedor no tingui un número d'identificació de l'IVA, una prova alternativa a satisfacció de Artsvalua que utilitza el servei en la realització de la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

 

7.2 Si el comprador és un Venedor Professional, el Venedor reconeix i accepta que els Consumidors que resideixin en un país dins de l'Espai Econòmic Europeu tindran en determinats supòsits el dret a renunciar ( "ontbinden") al Contracte de Compravenda dins el termini legal aplicable aquest efecte. El Venedor col·laborarà plenament a aquest efecte en la forma assenyalada per Artsvalua.

 

8 Drets dels Consumidors

8.1 Els Consumidors tindran dret a una garantia legal de conformitat dels Lots.

 

8.2 Com a consumidor pot anul·lar una adquisició en el termini de catorze dies a comptar de la data d'acabament, només en els casos que la peça no es correspongui amb la catalogació o tingui desperfectes molt significatius no assenyalats en la descripció o que no es puguin veure en les imatges. La no autenticitat de l'objecte ha d'estar raonada i justificada per una autoritat en la matèria. La peça s'ha de retornar en el mateix estat i condicions com es va lliurar. El client no tindrà dret a sol·licitar la devolució si no ha comunicat l'error / defecte enviant un correu electrònic al Servei d'Atenció al Client atencionalcliente@artsvalua.es dins de les   24 hores de rebut la comanda per informar-nos del problema.

 

8.3 Artsvalua es reserva el dret a cancel·lar el compte de l'usuari en el cas que aquest anul·li una adjudicació per un altre motiu que no sigui un dels anteriors pel perjudici que causa al venedor, el següent licitador ia la subhasta directament.

 

8.4 En la situació esmentada en l'Article 8.2 sempre dins el termini establert, i sempre en la mesura en què encara no se li hagi pagat al Venedor, Artsvalua intermediés i li retornarà íntegrament els diners abonats per la compra de l'objecte. Les despeses de transport a la recollida i el lliurament de la peça o qualsevol altra despesa que no sigui l'import de remat més la comissió i l'IVA, NO seran abonats per Artsvalua, encara que no abans del moment en què el Venedor hagi rebut el Lot en l'estat original. En el cas que el Preu de Compra ja hagi estat pagat al Venedor i / o en la situació esmentada en l'Article 8.2, el Venedor haurà de reemborsar el Preu de Compra, inclosos els eventuals costos de lliurament.

 

 

8.5 Artsvalua només i exclusivament es faria responsable de les certificacions i valoracions que s'hagin sol·licitat als nostres experts com a treball explícit amb factura, en què s'hagi lliurat informe o certificat. Qualsevol altra reclamació que vulgui fer el consumidor per dades no exactes o falsedat de la peça, haurà d'anar dirigida inexcusablement al venedor, mentre que Artsvalua no assumeix l'autenticitat de la peça sinó únicament la mediació en la venda.

 

8.6 En cap cas es podran reclamar indemnitzacions o compensacions sobre peces que havent estat subhastades o adjudicades, hagin estat extraviades, sostretes d'o en la subhasta, retirades de subhasta o cancel·lades, limitant-se expressament la quantitat a retornar l'import d'adjudicació de la peça al consumidor. En cap cas Artsvalua SL acceptarà cap responsabilitat sobre els possibles danys ocorreguts durant el transport del / s lot / s subhastats, només es farà responsable si la peça patís algun desperfecte durant la seva estada a les instal·lacions de Artsvalua SL. si fos el cas. No s'admetrà sota cap concepte cap reclamació sobre els lots adjudicats, transcorreguts 15 dies des la rematada de la peça. Les parts implicades, venedor i consumidor, han de complir el que estipula la Llei de Patrimoni, la Llei general tributària i la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

8.7 En cas només exclusivament de devolució inclòs en el Article 8.2 al Consumidor tornarà el Lot al Venedor o lliurarà el Lot al Venedor el més aviat possible, encara que dins de 14 dies des de la comunicació referida a l'Article 8.6 , llevat que el Venedor hagi ofert recollir el Lot.

 

8.8 El Consumidor tornarà el Lot amb tots els accessoris subministrats, si fos raonablement possible en el seu estat i embalatge original, i d'acord amb les instruccions raonables i clares facilitades per o en nom del Venedor.

 

8.9 El Consumidor correrà amb els costos directes de devolució de l'Lot.

 

8.10 El Consumidor correrà amb els costos directes de qualsevol incidència en la devolució.

 

8.11 El risc i la càrrega de la prova per l'exercici correcte i en el seu degut moment del dret de renúncia segons article 8.2 correspondran al Consumidor.

 

8.12 Sempre quedaran exclosos del dret de renúncia dels següents productes i serveis:

 

 • (I) Els productes o serveis el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que el venedor Professional no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de renúncia, com en el cas de venda de (béns fabricats a partir de) determinades pedres precioses i metalls preciosos (com ara, però no limitats a, diamants (incloent joies amb diamants determinants del valor), monedes i lingots d'or);
 • (II) Contracte de prestació de serveis o serveis facturats, una vegada que el servei hagi estat completament executat, encara que únicament quan:

a) l'execució hagi començat, amb el previ consentiment exprés del Consumidor; i

b) el Consumidor hagi declarat que hi haurà perdut el seu dret de renúncia una vegada que el Venedor Professional hagi executat completament el contracte;

 • (III) Viatges combinats i contractes de transport de persones;
 • (IV) Contractes de subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns i / o vehicles, lloguer de vehicles i càtering, si en el contracte es preveu una data o un període d'execució específics;
 • (V) Contractes de serveis relacionats amb l'oci, si en el contracte es preveu una data o un període d'execució específics;
 • (VI) Productes i serveis venuts mitjançant subhastes públiques;
 • (VII) Béns immobles;
 • (VIII) El subministrament de béns i la prestació de serveis en virtut de contractes en els quals ha d'intervenir un notari;
 • (IX) Productes fabricats d'acord amb les especificacions del Consumidor, que no siguin prefabricats i per a la fabricació sigui determinant l'elecció o decisió individual del Consumidor, o que estiguin clarament personalitzats, restauracions;
 • (X) Productes que es puguin deteriorar amb rapidesa o amb un període de caducitat limitat;
 • (XI) Productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament;
 • (XII) Productes que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres productes;
 • (XII) Begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el Contracte de Compravenda, i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que el Venedor Professional no pugui controlar;
 • (XIV) Enregistraments sonors o de vídeo i programes informàtics precintats, que hagin estat

desprecintats després del lliurament;

 • (XV) Premsa, revistes o publicacions periòdiques, amb l'excepció de subscripcions a les publicacions;
 • (XVI) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material, tot i que únicament quan:

a) l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor; i

b) el consumidor hagi declarat que en conseqüència perd el seu dret de renúncia.

 

9 Pagament

9.1 Després que la Subhasta Online hagi finalitzat, el comprador haurà de pagar el Preu de Compra i la Comissió del comprador sobre la base de les instruccions de pagament. El comprador procurarà que tots els imports es rebin en quantitats netes, de manera que serà responsable de tots els eventuals despeses (com ara despeses bancàries), impostos (com ara retencions fiscals), taxes i gravàmens que deu. El comprador garanteix que no compra el lot com a part d'una transacció falsa que li permeti a ell i / o tercers transferir el Preu de Compra total o parcial i blanquejar els diners involucrat.

 

9.2 L'Usuari accepta que Artsvalua emetrà i enviarà les factures en nom del Venedor, sempre que l'emissió de factures sigui obligatòria en virtut de la normativa aplicable. El Venedor és responsable en tot moment de l'exactitud i la integritat de la factura i Artsvalua no acceptarà cap responsabilitat al respecte.

 

9.3 Si el comprador no paga el Preu de Compra i la Comissió del comprador dins el termini de pagament assenyalat, incorrerà automàticament en incompliment davant de Artsvalua i el Venedor, sense necessitat de requeriment previ ( " ingebrekestelling "). A partir del moment en què el comprador es trobi en situació d'incompliment, haurà de pagar interessos d'un tipus igual al tipus d'interès legal (comercial). Artsvalua enviarà, almenys, un recordatori de pagament, també en nom del Venedor, per l'import que s'ha de pagar al Venedor. Si en aquest cas tampoc s'efectua el pagament, Artsvalua podrà encarregar a un tercer el procés de cobrament del deute, també en nom del Venedor. En aquest cas, totes les despeses extrajudicials en què incorri Artsvalua pel retard en el pagament seran a càrrec del comprador. Els costos extrajudicials es determinaran de conformitat amb la llei aplicable.

 

9.4 Si Artsvalua s'inicia un procediment de cobrament per cobrar el Preu de Compra també en nom del Venedor, el Venedor haurà de prestar la seva col·laboració i mantenir en la seva possessió, i no gravar el Lot durant el procediment de cobrament. No obstant això, el Venedor no podrà obligar Artsvalua a procedir al cobrament del Preu de Compra. Si Artsvalua comunica al Venedor que no procedirà al cobrament del Preu de Compra, el Comprador accepta que el Venedor té el dret de continuar el procediment de cobrament pel seu compte o resoldre ( " ontbinden ") el Contracte de Compravenda amb efectes immediats sense necessitat de requeriment previ ( " ingebrekestelling "). Artsvalua podrà enviar la declaració de resolució ( " ontbindingsverklaring ") En nom del Venedor al comprador. Si el Venedor continua el procediment de cobrament, Artsvalua podrà facilitar a l'Venedor la informació necessària a tal fi, incloses les dades identificatives del comprador.

 

9.5 La resolució del Contracte de Compravenda com a resultat de l'incompliment del comprador amb la seva obligació de pagament, no afectarà l'obligació de pagament de la Comissió del comprador per part del comprador.

 

9.6 En cas de resolució per incompliment pel comprador de la seva obligació de pagament, el comprador serà responsable de tots els danys i despeses ocasionades per això a Artsvalua i l'import dels mateixos serà, com a mínim, igual a la Comissió del Venedor que perdi Artsvalua.

 

9.7 En cas de resolució per incompliment pel comprador de la seva obligació de pagament, el comprador haurà de pagar a Artsvalua una multa immediatament pagadora el 15% del Preu de Compra, amb un mínim de 1000 € (mil euros). La multa no està subjecta a mitigació (judicial).

 

9.8 El Preu de Compra es pagarà al Venedor (després de la deducció de la Comissió del Venedor) només després que el comprador hagi pagat el Preu de Compra i la Comissió del comprador. El Preu de Compra (després de la deducció de la Comissió del Venedor) es pagarà en un termini de tres setmanes després que el Venedor hagi enviat el Lot o que el Lot hagi estat recollit pel comprador, de conformitat amb l'Article 10 . No obstant l'anterior, el pagament podrà ser suspès, en particular quan el comprador hagi comunicat una disputa, per exemple, per danys al·legats o no conformitat del Lot.

 

10 Lliurament i acceptació dels Lots

10.1 Llevat que el comprador i Artsvalua acordin que el Lot sigui recollit pel comprador, i / o organitzi un transport personalitzat acceptat sota proforma i abonat pel comprador i / o s'encarregui de l'enviament a petició del comprador a ports a pagar, el Venedor serà responsable de l'enviament i el lliurament del Lot al comprador o facilitar l'enviament a la nostra seu a Barcelona per fer-lo arribar al comprador, d'acord amb el Contracte de Compravenda i les condicions comunicades prèviament pel Venedor.

 

10.2 El Venedor haurà de lliurar el Lot a Artsvalua per a procedir al lliurament al comprador a qui s'hagi efectuat l'Adjudicació, d'acord amb la descripció i les condicions establertes pel Venedor en oferir el Lot i sense perjudici del que disposa l'article 8 . El Venedor estarà obligat a enviar les Lots venuts, embalats adequadament, en un termini de tres (3) dies laborables a partir de la recepció del pagament per Artsvalua i de la recepció pel Venedor d'una confirmació de pagament de Artsvalua, excepte si les parts acorden que els Lots es recolliran. Si les despeses d'enviament són inferiors als especificats en la Subhasta Online, el Venedor haurà reemborsar al comprador aquesta diferència en les despeses d'enviament.

 

10.3 El Venedor podrà fer un seguiment en el seu compte personal de l'estat de l'enviament i cobraments després que hagi enviat el Lot o després que el comprador hagi recollit el Lot.

 

10.4 Els Lots venuts hauran d'enviar-mitjançant Nacex , MRW , Tipsa o gestionats per Artsvalua transport personalitzat i, si és possible, han d'estar assegurats durant el transport.

 

10.5 La direcció que el comprador hagi comunicat com, adreça d'enviament, es considerarà com el lloc de lliurament. El risc de danys i / o pèrdua dels Lots serà per compte del Venedor fins al moment del lliurament a l'adreça indicada pel comprador.

 

10.6 Artsvalua té el dret de considerar la signatura de la recepció i / o la confirmació de lliurament dels transportistes encarregats al lloc de lliurament com la prova de recepció pel comprador. El Venedor accepta que Artsvalua té el dret a no acceptar cap altra prova de recepció. Aquesta disposició no atorga per si mateixa cap dret al Venedor. Si un Lot no arriba correctament, el Comprador i el Venedor estan obligats a col·laborar en una investigació per part d'una agència de transports, en el cas que no aconsegueixin arribar a una solució entre ells. Una investigació en curs no perjudicarà el dret de Artsvalua a decidir si l'Preu de Compra serà reemborsat al Comprador o serà pagat al Venedor, de conformitat amb l'article 10.14.

 

 

10.7 En cas que el Venedor no compleixi degudament, totalment i oportunament la seva obligació de lliurament en virtut d'aquest article 10, fins i tot després d'haver efectuat el requeriment pertinent ( " ingebrekestelling "), el Venedor incorrerà en mora i el comprador podrà resoldre ( " ontbinden ") el Contracte de Compravenda. Sense ser obligat a fer-ho, Artsvalua podrà enviar el requeriment ( " ingebrekestelling ") i la declaració de resolució ( " ontbindingsverklaring ") en nom del comprador al Venedor. En aquest cas, el Venedor estarà obligat a indemnitzar el comprador, sense perjudici de qualsevol altre dret, i en aquest cas, el Venedor, no Artsvalua, haurà de reemborsar el Preu de Compra que ja ha rebut.

 

10.8 La resolució del Contracte de Compravenda com a conseqüència de l'incompliment del Venedor en la seva obligació de lliurament (que inclou, però no està limitat a això, l'incompliment de lliurament d'un Lot d'acord amb la descripció del lot) no afectarà l'obligació de pagament de la Comissió del Venedor per part del Venedor. En aquest cas, el Venedor serà responsable de tots els danys i despeses ocasionades per això a Artsvalua, que ascendiran en tot cas a un import igual a la Comissió del comprador que perdi Artsvalua. A més, el Venedor haurà de pagar a Artsvalua una multa immediatament pagadora el 15% del Preu de Compra, amb un mínim de 1000 € (mil euros). La multa no està subjecta a mitigació (judicial).

 

10.9 Artsvalua tindrà el dret de compensar l'import esmentat a l'article 10.7 contra qualsevol Preu de Compra que es pagui al Venedor.

 

10.10 El comprador està obligat a la confirmació de recepció dins el termini assenyalat en la descripció del Lot. Si no s'ha assenyalat o acordat cap termini, el comprador està obligat a acceptar el Lot dins d'un termini raonable, que no podrà excedir en cap cas de més de 15 dies (a comptar des del dia de tancament de la Subhasta Online corresponent) . Si el comprador no procedeix a la confirmació de recepció en el seu degut moment, no compleix els acords amb el Venedor i / o es nega a proporcionar o no proporciona la informació necessària o no observa les instruccions de Artsvalua necessàries per al lliurament del Lot, Artsvalua podrà pagar el Preu de Compra (després de deduir la Comissió del Venedor) al Venedor després d'haver enviat un avís al comprador per correu electrònic. En aquest cas,el comprador no tindrà el dret a exigir que Artsvalua reemborsi el Preu de Compra o pagui qualsevol compensació. El Venedor estarà obligat a mantenir el Lot a disposició per a la seva adquisició pel comprador, per compte i risc del comprador.

 

10.11 Si el Contracte de Compravenda es resol ( " ontbonden ") per incompliment del comprador de les seves obligacions d'acceptar i col·laborar amb el lliurament, això no afectarà l'obligació de pagament de la Comissió del comprador per part del comprador. En aquest cas, el comprador serà responsable de tots els danys i despeses ocasionades per això a Artsvalua, que ascendiran en tot cas a un import igual a la Comissió del Venedor que perdi Artsvalua. A més, el comprador haurà de pagar a Artsvalua una multa immediatament pagadora el 15% del Preu de Compra, amb un mínim de 1000 € (mil euros). La multa no està subjecta a mitigació (judicial).

 

10.12 Artsvalua podrà compensar els imports esmentats a l'Article 10.11 amb el Preu de

Compra que es restitueixi al Comprador.

 

10.13 No obstant el que disposa l'article 11.3 , el comprador reconeix i accepta que en cas de

Contractes de Compravenda transfronterers poden aplicar normes i / o condicions especials en relació amb la importació de Lots, inclosos, sense limitació, drets de duana, IVA, impostos d'importació i despeses de duana. El comprador s'ha d'informar sobre aquestes normes amb anterioritat a la celebració del Contracte de Compravenda. Els eventuals despeses addicionals en relació amb l'anterior seran per compte del comprador.

10.14 Les eventuals reclamacions i litigis entre el Venedor i el Comprador s'han de comunicar al més aviat possible a Artsvalua. Tot i que el Comprador i el Venedor, en principi, han de resoldre els seus litigis entre ells, en cas necessari, Artsvalua realitzarà els esforços raonables per mitjançar entre el Venedor i el Comprador. Si el Venedor i el Comprador no arriben a una solució i Artsvalua segueix tenint el Preu de Compra a la seva possessió, el Venedor i el Comprador accepten que Artsvalua tindrà l'última paraula i podrà decidir si el Preu de Compra es restitueix al comprador o es paga al Venedor. Referent a això, Artsvalua no haurà de pagar cap indemnització o compensació al comprador o al Venedor. Artsvalua no serà part en cap litigi.

 

11 Ús del Servei

11.1 Qualsevol ús del Servei i la Plataforma Online serà per compte i risc i responsabilitat de l'Usuari.

 

11.2 En publicar Material de l'Usuari a la Plataforma Online o posar-lo a disposició a través del

Servei, l'Usuari garantirà que:

 • (I) està autoritzat per a això i té dret a atorgar a Artsvalua els drets indicats en els presents Termes i Condicions;
 • (II) el Material de l'Usuari que ofereix:

a) no indueix a error;

b) no és discriminatori en relació amb aparença, raça, religió, sexe, cultura, origen, ni resulta ofensiu d'una altra manera, no incita a la violència ni a l'assetjament d'una altra persona persones i, en opinió de Artsvalua, no és contrari a la moral pública o el bon gust, no és violent, no conté cap enllaç a material pornogràfic o pàgines web pornogràfiques i no promou la realització d'activitats il·legals;

c) no conté informació personal sobre altres persones;

d) no es compon de cadenes de cartes, correu brossa o spam i no conté enllaços a pàgines web, comercials o d'altre tipus;

e) no pot tenir un efecte negatiu en la reputació o bona fama de Artsvalua, les empreses vinculades a ella i / o els seus administradors;

f) no entra en conflicte amb cap llei o reglament, ni amb els presents Termes i Condicions, no viola drets de tercers, incloent drets contractuals, Drets de Propietat Intel·lectual o drets a la intimitat i no és il·lícit d'una altra manera en relació amb tercers o Artsvalua; i

 • (III) Artsvalua no estarà obligada a pagar cap impost, gravamen o practicar cap retenció de cap tipus a cap persona com a conseqüència d'això, incloent persones i parts el treball, disseny, marca o actuació es trobin continguts en la seva Material de l'Usuari, incloses organitzacions de drets col·lectius.

 

11.3 En utilitzar el Servei, l'Usuari ha de complir tota la normativa nacional, europea i internacional aplicable, en particular, encara que sense limitar-se a això, en relació amb les seves activitats de licitació, oferta, compra i venda de Lots a través de la Plataforma Online .

 

11.4 L'Usuari no processarà dades personals d'altres usuaris sense l'autorització de l'esmentat Usuari, per exemple, incloure als Usuaris en una llista de correu sense el seu consentiment expressa, o contactar amb els Usuaris sense invitació prèvia per a això. L'Usuari no utilitzarà les dades de contacte d'altres Usuaris per enviar comunicacions no sol·licitades. Per cada infracció d'aquesta disposició, l'Usuari haurà d'abonar immediatament a Artsvalua una multa de 1000 € (mil euros).

 

11.5 L'Usuari garantirà que, en utilitzar el Servei:

 

 • (I) no eludirà ni manipularà la Plataforma Online i el procediment de facturació de Artsvalua, per exemple, contactant directament amb altres Usuaris o tercers per celebrar un contracte de compravenda sense la intermediació de Artsvalua. En cas d'incompliment d'aquesta disposició, tots els Usuaris involucrats en aquesta elusió o manipulació seran responsables de tots els danys i costos en què incorri Artsvalua com a conseqüència d'això i l'import dels mateixos serà, com a mínim, igual a la Comissió del Comprador i del Venedor que perdi Artsvalua si el Lot fos venut;
 • (II) no utilitzarà virus, troians, cucs, zombis o un altre programari o altres recursos tècnics que puguin causar danys al servei o la Plataforma Online o que puguin impedir l'accés al servei o la Plataforma Online o tinguin la intenció d'evitar mesures tècniques de protecció;
 • (III) no realitzarà activitats que suposin una càrrega irraonable i / o desproporcionada per a la infraestructura del Servei i / o impedeixin la funcionalitat del servei;
 • (IV) no realitzarà activitats que manipulin o menyscaben el sistema de revisió de Artsvalua;
 • (V) no utilitzarà aplicacions que supervisin el Servei i / o copiïn parts del mateix.

 

11.6 Per cada infracció de l'Article 11.5 i per cada dia, inclosa una fracció d'un dia, que persisteixi tal infracció, l'Usuari haurà d'abonar immediatament a Artsvalua una multa de 1.000 € (mil euros), sense perjudici del dret de Artsvalua de reclamar els danys efectivament soferts.

 

11.7 Tots els recursos tècnics necessaris per utilitzar el Servei, incloent sense limitació, maquinari i connexió a Internet, així com els costos d'utilitzar-, seran exclusivament per compte de l'Usuari.

 

12 Material de l'Usuari

12.1 L'Usuari conservarà tots els drets de propietat intel·lectual de la seva Material de l'Usuari, però, pel present document, atorga a Artsvalua una llicència gratuïta, sense càrrecs, mundial, no exclusiva, a perpetuïtat i irrevocable per comunicar al públic i / o reproduir seva Material de l'Usuari per a tots els fins que Artsvalua estimi necessaris, incloent sense limitació, fins promocionals. Aquesta llicència no finalitzarà quant l'Usuari o Artsvalua eliminin el Compte de l'Usuari i / o l'Usuari deixi d'utilitzar el Servei.

 

12.2 De conformitat amb la llicència anteriorment indicada, l'Usuari atorgarà a Artsvalua, entre altres coses, sense exclusió:

 • el dret a traduir (automàticament) (o encarregar la traducció de) la vostra Material de l'Usuari;
 • el dret a que la seva Material de l'Usuari s'imprimeixi i / o s'utilitzi en mitjans (socials); i
 • el dret a utilitzar la seva Material de l'Usuari per a fins promocionals.

 

12.3 Sempre que sigui aplicable i possible, pel present document, l'Usuari renúncia als seus drets morals en relació amb el Material de l'Usuari.

 

12.4 L'Usuari accepta que altres usuaris puguin utilitzar el seu Material de l'Usuari. Artsvalua no garantirà el compliment dels presents Termes i Condicions per part dels Usuaris.

 

12.5 L'Usuari entén i accepta que serà responsable en relació amb el Material de l'Usuari que publiqui la Plataforma Online o posi a disposició mitjançant el Servei.

12.6 L'Usuari entén i accepta que Artsvalua no té cap obligació de comprovar o revisar el Material de l'Usuari d'altres Usuaris. Per tant, Artsvalua no té coneixement dels continguts de tal Material d'Usuari, ni serà responsable.

 

12.7 Si l'Usuari considera que un Material de l'Usuari concret és il·lícit, podrà comunicar-ho a Artsvalua. L'Usuari podrà consultar http://artsvalua.com/contactenos més informació sobre com presentar un informe.

 

12.8 Artsvalua es reservarà el dret a retirar Material de l'Usuari de la Plataforma Online o abreujar o adaptar-lo d'una altra manera si ho estima necessari, sense que per això assumeixi cap responsabilitat pel contingut del mateix, sense que per això sigui responsable d'eventuals danys i sense tenir l'obligació de pagar cap indemnització. El present article no afectarà altres drets i recursos de Artsvalua i Artsvalua es reservarà el dret a prendre ulteriors mesures (legals), incloent sense limitació, proporcionar les dades personals de l'Usuari a tercers.

 

13 Disponibilitat i interrupció del Servei

13.1 Artsvalua no garanteix que (tots els elements) del Servei i / o de la Plataforma Online estiguin disponibles en tot moment sense interrupcions o avaries. Les avaries en el Servei podran produir-se, encara que no exclusivament, com a resultat d'avaries de la connexió d'Internet o telefònica oa causa de virus o fallades / defectes. Artsvalua no assumirà cap responsabilitat de cap tipus ni estarà obligada a indemnitzar a l'Usuari per cap tipus de dany resultant de la no disponibilitat (temporal) o de l'avaria (temporal) del Servei i / o de la Plataforma Online.

 

13.2 Artsvalua podrà, en qualsevol moment, sense avís previ, introduir modificacions i / o millores procedimentals, tècniques, comercials o de qualsevol altra naturalesa en el Servei i / o la Plataforma Online, posar (temporalment) fora de servei el Servei i / o la plataforma Online, i / o limitar l'ús dels mateixos, si ho considera necessari, per exemple, per manteniment raonablement requerit del Servei i / o de la plataforma Online.

 

14 Drets de Propietat Intel·lectual

14.1 Els Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb la Plataforma Online, el Servei, la Informació i la base de dades, incloent així mateix, sense limitació, els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, disseny, fotografies, programari, materials audiovisuals i altres materials correspondran a Artsvalua o els seus llicenciats.

 

14.2 Amb subjecció a les condicions establertes en els presents Termes i Condicions, Artsvalua atorgarà a l'Usuari un dret limitat, personal, revocable, no exclusiu, no subjecte a (sub) llicència i no transferible a utilitzar el servei ja visualitzar la Informació de la forma i en el format en què es posin a disposició a través del Servei.

 

14.3 Queda expressament prohibit copiar, posar a disposició, utilitzar amb fins comercials directes o indirectes o utilitzar amb qualsevol altra finalitat diferent a les fins indicades en els presents Termes i Condicions el Servei, la Plataforma Online, el Material de l'Usuari que no procedeixi de l'Usuari i / o Informació i / o altres dades, excepte si Artsvalua o la part corresponent atorga el seu consentiment exprés i escrit per a això.

 

14.4 Excepte si es permet expressament d'acord amb la legislació d'obligada aplicació o amb els presents Termes i Condicions oa petició o amb permís de Artsvalua, l'Usuari no estarà autoritzat a descompilar o aplicar enginyeria inversa al Servei, la Plataforma Online i / o els codis font o objecte dels mateixos.

 

14.5 Artsvalua pot adoptar mesures tecnològiques per protegir la Plataforma Online o el Servei i / o parts específiques dels mateixos. L'Usuari no podrà eliminar, ni sortejar aquestes mesures tècniques de protecció, ni oferir mitjans per a això.

 

14.6 No estarà permès eliminar, fer il·legible, ocultar o modificar notificacions o observacions relatives als Drets de Propietat Intel·lectual.

 

14.7 Res del que disposen els presents Termes i Condicions podrà ser interpretat en el sentit que es transmet algun Dret de Propietat Intel·lectual a l'Usuari. L'Usuari no podrà realitzar activitats que puguin infringir els Drets de Propietat Intel·lectual de Artsvalua, Usuaris i / o tercers, com registrar noms de domini, marques o paraules clau ( keywords ) de Google Adwords que siguin similars o idèntiques a qualsevol símbol en relació amb el qual Artsvalua i / o els Usuaris puguin fer valer Drets de Propietat Intel·lectual.

 

15 Dret de participació

15.1 Si un Lot és una obra d'art original, és possible que s'hagi de pagar un dret de participació a l'autor de l'obra en virtut de la normativa aplicable de drets d'autor. En aquests casos, el comprador assumirà el cost del dret de participació, independentment de si el comprador és un professional del mercat de l'art o no. Per tant, el comprador haurà de pagar els drets de participació directament a l'artista o al representant de l'artista, o, a la seva primera sol·licitud, ha de reemborsar a la part que ha pagat el dret de participació a l'artista o al representant de l'artista. Dit reemborsament inclourà la totalitat del dret de participació i qualsevol despesa, taxa o impost relacionat.

 

16 Base de Dades

16.1 La recopilació de dades (personals) dels Usuaris, inclòs el Material de l'Usuari i la Informació, que Artsvalua recopila i mostra a la Plataforma Online, és una base de dades jurídicament protegit. Artsvalua és l'autor de la base de dades i, d'acord amb això, és el titular del dret exclusiu a atorgar permís per a:

 • l'extracció o reutilització de tota la base de dades o una part significativa (en termes qualitatius o quantitatius) dels continguts de la mateixa; i
 • l'extracció o reutilització repetida i sistemàtica de parts no significatives (en termes qualitatius o quantitatius) del contingut de la base de dades, sempre que això no entri en conflicte amb l'explotació normal de la base de dades o perjudiqui de forma no raonable els interessos legítims de Artsvalua. L'Usuari només podrà extreure o reutilitzar informació de la base de dades si i en la mesura que estigui permès en els presents Termes i Condicions.

 

17 Informe de material suposadament il·lícit

17.1 Artsvalua no serà responsable de cap dany en relació amb l'ús il·legítim de la Plataforma Online o el Servei. Artsvalua només estarà obligada, en les condicions indicades a continuació, a retirar Material de l'Usuari manifestament il·lícit després de rebre un informe.

 

17.2 Artsvalua ha establert un procediment mitjançant el qual es pot denunciar a Artsvalua la presència de Material de l'Usuari suposadament il·lícit o una activitat suposadament il·lícita a la Plataforma Online o l'accessibilitat als mateixos a través de la Plataforma Online i / o el Servei "CONTACTE ".

 

17.3 Artsvalua es reservarà el dret de no accedir a una sol·licitud de bloqueig o retirada de Material de l'usuari o de detenir una activitat si té motius fundats per dubtar de l'exactitud de l'informe o de la legitimitat de les proves proporcionades o si partint d'una ponderació d'interessos no es requereix que Artsvalua accedeixi a aquesta sol·licitud. En aquest marc, Artsvalua podrà, per exemple, requerir una resolució judicial d'un tribunal competent que demostri que el Material de l'Usuari en qüestió és manifestament il·lícit.

 

17.4 Abans de l'eliminació de qualsevol Material d'Usuari presumptament il·legal, Artsvalua podrà sol·licitar i la part notificadora ha de proporcionar informació addicional que acrediti que la part notificant és, de fet, el titular dels drets, i Artsvalua podrà sol·licitar i la part notificadora ha proporcionar una còpia signada d'una declaració d'indemnització per Artsvalua.

 

17.5 Artsvalua no serà part en forma alguna de cap litigi entre l'Usuari i qualsevol tercer que presenti un informe.

 

17.6 Si l'Usuari presenta un informe, l'Usuari exonera a Artsvalua ia totes les empreses vinculades a ella, així com al seu consell d'administració, administradors, empleats, representants i successors en titularitat, davant de qualsevol reclamació de tercers en relació amb el bloqueig o la retirada de Material de l'usuari o el cessament de les activitats. L'exoneració també s'aplicarà a tots els danys que Artsvalua sofreixi o pugui patir o als costos als quals Artsvalua hagi de fer front en relació amb la reclamació, incloent sense limitació, qualsevol indemnització per costos d'assistència legal.

 

17.7 Artsvalua respectarà i protegirà la privacitat de tercers que presentin informes. Tota la informació personal que se li comuniqui en el context d'un informe es tractarà sempre com a confidencial i només s'utilitzarà a l'efecte de tramitar l'informe.

 

18 Privadesa

18.1 En crear un compte i utilitzar el Servei, l'Usuari proporcionarà dades (personals) a Artsvalua. Aquestes dades (personals) s'emmagatzemaran i tractaran d'acord amb la Política de Privacitat de Artsvalua i lleis i reglaments aplicables.

 

19 Responsabilitat

19.1 Artsvalua no acceptarà cap responsabilitat per danys com a resultat de la prestació del servei, incloent sense limitació, danys resultants de o relatius a l'ús de la Plataforma Online i / o el Servei, o que siguin conseqüència d'un acte il·lícit o produït d'un altre manera, sempre que aquesta exclusió de responsabilitat estigui permesa per la legislació d'obligada aplicació.

 

19.2 Artsvalua no acceptarà cap responsabilitat per l'ús dels serveis, productes, aplicacions o pàgines web posats a disposició per un proveïdor de serveis externs, com ara serveis d'enviament i de pagament i / o qualsevol problema entre un Usuari i qualsevol Proveïdor de Serveis externs. És responsabilitat de l'Usuari llegir els termes i condicions i / o les polítiques de privacitat d'aquests Proveïdors de Serveis Externs abans d'usar-los. Els serveis de processament de pagament per Venedors en la Plataforma Online són proporcionats per transferència bancària i estan subjectes a l'Acord de comptes connectades a tpv virtual i bancs Sabadell i Deutsche-Bank que inclou els Termes de servei de cada entitat. En vendre a Artsvalua, vostè accepta complir les obligacions de l'Acord de serveis aquestes entitats, que pot ser modificat per elles de tant en tant.

 

19.3 Artsvalua no acceptarà cap responsabilitat per danys soferts com a conseqüència de la celebració d'un Contracte de Compravenda per un Venedor o comprador, inclosos, encara que no exclusivament, danys produïts per haver celebrat l'Usuari contractes desfavorables, per exemple, per pagar per Lots adquirits un preu superior al seu valor real o rebre menys del valor esperat.

 

19.4 L'única acció que pot realitzar l'Usuari si considera que ha patit danys és interrompre l'ús del Servei i eliminar el seu Compte, amb subjecció al que disposa l'article 22.

 

19.5 En la mesura que Artsvalua, tot i això, sigui responsable per danys de qualsevol naturalesa, només estarà obligada a indemnitzar els danys directes que l'Usuari pateixi com a conseqüència d'un incompliment o acte il·lícit imputables a Artsvalua. S'entendrà exclusivament per danys directes els danys materials a béns, els costos raonables en què s'incorri per a impedir o limitar els danys directes i els costos raonables en què s'incorri per determinar la causa del dany, la responsabilitat, els danys directes i la forma de reparació.

 

19.6 Si i en la mesura que Artsvalua es trobi obligada a pagar danys de qualsevol naturalesa, la seva responsabilitat quedarà limitada en qualsevol cas al més gran dels següents imports:

 • el total de les comissions rebudes per Artsvalua de l'Usuari en qüestió en el període de tres mesos que precedeixen a l'acte que dóna lloc a la responsabilitat o 500 € (cinc-cents euros).

 

19.7 Aquesta limitació de responsabilitat no persegueix excloure la responsabilitat de Artsvalua per negligència greu o dol de la pròpia Artsvalua ( "conducta pròpia") o el seu consell d'administració.

 

19.8 El dret a reclamar una indemnització estarà subjecte en tot cas a la condició que l'Usuari informe per escrit dels danys a Artsvalua el més aviat possible després de la primera aparició dels danys. El dret a reclamar qualsevol indemnització de danys contra Artsvalua prescriurà pel mer transcurs del termini de dotze mesos des de la data en què va aparèixer el dany.

 

19.9 Aquest Article també s'aplicarà a totes les empreses vinculades a Artsvalua, així com la seva

consell d'administració, administradors, empleats, representants i successors.

 

20 Garanties i exoneracions

20.1 L'Usuari serà responsable davant de Artsvalua i eximeix Artsvalua de tota responsabilitat per tots els danys i costos en què hagi incorregut Artsvalua com a conseqüència de:

 • un incompliment imputable dels Termes i Condicions per l'Usuari,
 • qualsevol acte de l'Usuari en utilitzar el servei o
 • un acte il·lícit.

 

Totes les despeses incorregudes i danys soferts per Artsvalua que d'alguna manera guardin relació amb aquestes reclamacions, seran indemnitzats per l'Usuari.

 

20.2 L'Usuari garantirà que el Material de l'Usuari que comparteix a través del Servei està lliure de gravàmens i que no està subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers, i que el Material de l'Usuari no viola of vulnera cap dret de tercers i que l'ús del mateix no resulta il·lícit de qualsevol altra forma davant de tercers.

 

20.3 L'Usuari exonera a Artsvalua de qualsevol reclamació de tercers per qualsevol concepte en relació amb la indemnització per danys, costos, interessos, impostos, gravàmens i / o retencions en relació amb o com a resultat de la seva Material de l'Usuari, el seu ús de la Plataforma online, el Servei i / o un incompliment dels presents Termes i Condicions i / o altres drets de tercers, incloent, sense limitar-s'hi, els drets de Propietat Intel·lectual.

 

20.4 Les obligacions d'exoneració de responsabilitat establertes en aquest Article també s'aplicarà a totes les empreses vinculades a Artsvalua, així com el seu consell d'administració, administradors, empleats, representants i successors.

 

21 Durada i resolució

21.1 L'Usuari podrà deixar d'utilitzar el servei i eliminar el seu Compte en qualsevol moment. Artsvalua podrà negar-se a eliminar el seu Compte si l'Usuari encara té obligacions pendents de compliment (per exemple, obligacions de pagament o lliurament), ja sigui davant de Artsvalua o davant d'altres Usuaris.

 

21.2 Si l'Usuari infringeix aquests Termes i Condicions, Artsvalua podrà limitar, suspendre o desactivar, totalment o parcialment, ja sigui temporalment o no i amb efectes immediats, les activitats de l'Usuari en relació amb el Servei, finalitzar i / o eliminar temporal o permanentment seu Compte, enviar un advertiment, finalitzar el Servei o negar-se a prestar el servei a l'Usuari, a més d'altres accions legals qualssevol que corresponguin a Artsvalua. A causa de l'anterior, Artsvalua no assumirà cap responsabilitat o obligació d'indemnització de danys i perjudicis davant l'Usuari.

 

22 Miscel·lània; legislació aplicable i tribunal competent

22.1 Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, reformada per la Llei 47/2002 , de 19 de desembre, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç  Electrónico.Se s'aplicarà exclusivament la legislació d'Espanya als Termes i Condicions, a l'ús del Servei i la Plataforma Online, a qualsevol controvèrsia derivada d'això, així com a tots els Contractes de Compravenda entre els Venedors i Compradors, llevat que s'estableixi una altra cosa en les lleis imperatives.  

 

22.2 Els Usuaris reconeixen que les normes del Dret internacional privat poden comportar que (també) sigui aplicable una altra legislació diferent de la legislació espanyola a les transaccions amb altres Usuaris, en particular a les transaccions amb Consumidors.

 

22.3 Totes les controvèrsies que puguin sorgir entre l'usuari i Artsvalua se sotmetran al tribunal competent de Barcelona, llevat que les normes de dret imperatiu estableixin que la controvèrsia hagi de ser sotmesa a un altre tribunal. En relació amb els Consumidors, les controvèrsies s'han de sotmetre al tribunal competent de Barcelona, llevat que el consumidor triï el tribunal que segons la llei seria competent dins d'un mes des que Artsvalua invoqui per escrit l'aplicació d'aquesta disposició.

 

22.4 També es podrà acordar de comú acord que un Consumidor sotmeti un litigi amb Artsvalua o amb un altre Usuari, a un organisme de solució extrajudicial de litigis (vegeu les pàgines web de la Plataforma ODR per a més informació). En relació amb l'anterior, Artsvalua procedirà de bona fe, encara que en cap cas podrà ser obligada a sotmetre a aquests procediments.

 

22.5 Artsvalua podrà transferir a tercers drets i obligacions derivats dels presents Termes i Condicions i n'ha d'informar a l'Usuari. Si l'Usuari no considera acceptable aquesta transferència d'obligacions a un tercer, l'Usuari podrà cessar l'ús del Servei i eliminar el seu Compte, amb subjecció al que disposa l'Article 21.

 

22.6 Si alguna (s) de les disposicions dels presents Termes i Condicions resulten, total o parcialment, nul · o invàlides per qualsevol altre motiu, l'Usuari i Artsvalua quedaran vinculats per la part restant dels Termes i Condicions. Artsvalua substituirà la part nul·la i / o invàlida (en el que es refereix a l'Usuari específic oa la situació específica) per clàusules vàlides i els efectes jurídics, tenint en compte el contingut i el significat dels presents Termes i Condicions es corresponguin el màxim possible amb la part invàlida.

 

 

23 Contacte

23.1 Per a preguntes sobre el Servei, la Plataforma Online o els presents Termes i Condicions, podrà contactar en tot moment amb Artsvalua a través de les següents dades de contacte:

 

Artsvalua SL .

Comte d'Urgell 240, 3r 08036 ( Auditia )

Barcelona

Espanya

El

info@artsvalua.es

Atenció al client: +34 934949697 Fax: +34 934949697         

Tel. Internacional: +34 934949696

També pot enviar un correu electrònic mitjançant el formulari de contacte


Close